Retirada d'amiant de forma segura i immediata

1. QUE ÉS L’AMIANT I ON EL PODEM TROBAR

Retirada d'amiant, SMSAVALLL’asbest, també anomenat amiant, és el nom d’un grup de sis minerals metamòrfics fibrosos, compostos de silicats de cadena doble. Aquests minerals tenen fibres llargues, resistents i prou flexibles com perquè es puguin separar i entrellaçar. A més, resisteixen altes temperatures, sent excel·lents aïllants tèrmics.

A causa d’aquestes especials característiques, s’ha fet servir en una gran varietat de productes manufacturats, principalment en materials de construcció. La majoria de plaques de fibrociment col·locades abans del 2000 porten amiant.

L’amiant el podem trobar en forma de plaques de teulades ondulades o llises, canonades i dipòsits d’aigua, jardineres, teules, reixes de ventilació, xemeneies de sortides de fums… sovint en forma de fibrociment.

2. RISCOS DE L’AMIANT

Retirada d'amiant, SMSAVALLAquest material és un perill per a la salut i avui en dia, l’ús d’asbest com a material de construcció és il·legal en molts països. La inhalació de fibres d’asbest pot conduir a diverses afectacions pulmonars greus, que inclouen asbestosi i càncer.

A principis de la dècada de 2000 va començar a prohibir-se als països més desenvolupats  i el seu ús va quedar totalment prohibit a la Unió Europea des del 2005.

3. COM ACTUA SEMMA DAVANT A SINISTRES AMB AMIANT

Som una empresa altament especialitzada en aquest àmbit. SM SAVALL està inscrita en el R.E.R.A (41/AB/17), com a empresa certificada per a la retirada d’amiant en instal·lacions sinistrades per incendis el que assegura que complim amb unes estrictes normatives de seguretat i higiene, respectant sempre el medi ambient.

El nostre equip tècnic esta altament qualificat per a la realització d’aquestes tasques. Com marca la normativa vigent, segueixen el protocol de seguretat i salut per assegurar que l’espai sinistrat queda totalment descontaminat de residus perillosos. S’utilitzen tots els equips de protecció homologats i específics per a aquests treballs.

Retirada d'amiant, smsavall
Retirada d'amiant, smsavall

A SM SAVALL disposem d’un pla d’urgència per a petites actuacions i urgències, sempre que es compleixin les condicions que dictamina la llei en aquests casos, que ens permet realitzar la retirada d’aquest material sense la necessitat d’haver d’esperar. Tot i això, també realitzem plans específics per a casos que tenen una complexitat més elevada.

La nostre empresa ha establert un protocol de retirada d’amiant molt exhaustiu el qual detallem a continuació.

En cada sinistre, en primer lloc, es realitza una visita per a poder valorar les condicions en el qual es troba el material a retirar i les característiques d’aquest. Aquest pas és molt important ja què, depenent del seu ús podem trobar-lo en diferents estats i barrejat amb altres materials i depenent d’això, s’hauran d’utilitzar unes tècniques de retirada o unes altres.

Retirada d'amiant, SMSAVALL

Es realitza un mostreig del material, per poder verificar la tipologia d’aquest.

En el mateix moment, es senyalitza i delimita la zona on existeix risc de contaminació. Es realitza per mitjà de cintes de delimitació de pas i cartells clars, visibles i homologats. Depenent quines siguin les condicions de la nau i si l’estat en el que es troba l’amiant és desfavorable, s’ha d’aïllar totalment el recinte realitzant, per exemple, precintat de finestres, sistemes d’aspiració amb filtres que absorbeixin l’aire de l’interior de la nau, instal·lació d’una cúpula… o altres sistemes per evitar la propagació del material a naus colindants o afectació a terceres persones.

Un cop realitzat tots els passos anteriors, es pot procedir a la retirada del material.

Aquest serà introduït en contenidors o saques homologades, acotant el trajecte des de la retirada del lloc existent fins al seu encapsulament, per reduir l’alliberament de fibres.

Un cop acabada la retirada de tot el material existent, es realitza un procés de descontaminació de la zona realitzant també, un mostreig de l’índex de contaminació. Aquest procés te com a fi assegurar que no existeixen riscos després d’un treball de retirada d’amiant.

La gestió i el transport del material encapsulat és realitza per part del gestor autoritzat. Aquest ha d’estar inscrita al RERA amb un pla de transport aprovat.

Finalment, l’abocador autoritzat serà l’encarregat del tractament i l’eliminació dels residus, seguint la normativa mediambiental que sigui aplicable.

4. SUBVENCIONS PER LA RETIRADA D’AMIANT

L’Agència de Residus de Catalunya ha obert la convocatòria d’ajuts per a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant. La finalitat de la subvenció és promoure i fomentar la retirada de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, i procurar que aquesta s’efectuï amb les òptimes condicions, amb la finalitat última de millora ambiental i de la minimització del risc que aquest material comporta per a la salut pública.

Des de SM SAVALL oferim un assessorament i un estudi personalitzat per a l’obtenció de subvencions de la Generalitat de Catalunya.

Disposem d’un equip altament especialitzat i els recursos tècnics per a la retirada de l’amiant.

Seguim un estricte programa d’actuació per assegurar el correcte desmuntatge d’estructures d’amiant.

Comptem amb les certificacions i acreditacions necessàries, seguint la normativa vigent.